Algemene voorwaarden

ONZE VOORWAARDEN WAARONDER WIJ OPEREREN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van SERVICE BEST INTERNATIONAL B.V. gevestigd te Veldhoven aan de Run 4271, verder te noemen SERVICE BEST INTERNATIONAL BV welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Brabant op 01-01-2011 onder nummer 17034470. De onderstaande gewijzigde tekst geldt vanaf 01-01-2011.

Artikel 1. Geldigheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten gedaan aan of aangegaan met derden. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbiedingen en/of overeenkomsten.
1.2 Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden van derden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze algemene voorwaarden van Service Best International. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Service Best International is het bepaalde in deze algemene voorwaarden van Service Best International bindend.
1.3 Gehele of gedeeltelijke afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien en voor zover schriftelijk is overeengekomen.
1.4 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.

Artikel 2. Aanbiedingen.
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook door Service Best International gedaan, zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Afbeeldingen, tekeningen, maat-, en gewichtsopgaven e.d., die Service Best International bekend maakt in catalogi, circulaires of anderszins, zijn voor Service Best International niet bindend en zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen Service Best International aanbiedt. Afwijkingen geven de koper geen recht om de ontvangst van de producten en/of zaken danwel de betaling daarvan te weigeren of enigerlei schade-vergoeding van Service Best International te verlangen.
2.3 Service Best International behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3. Overeenkomsten.
3.1 Orders worden slechts aanvaard tegen tarieven zoals deze gelden op de dag van levering, tenzij bij het aanvaarden van de order de prijs en/of korting uitdrukkelijk is overeengekomen en deze door Service Best International schriftelijk is/zijn bevestigd dan wel aanvaard. Aan de oude publicaties etc. waarin andere tarieven en kortingen worden genoemd dan voor de betreffende order door Service Best International vastgestelde tarieven en kortingen, kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Alle door Service Best International genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
3.3 Voor bestellingen beneden een bedrag van€ 350,– wordt door Service Best International € 12,50 orderkosten in rekening gebracht.
3.4 Verzending en vervoer van producten en zaken geschiedt voor risico van de koper. De kosten van de verzendingen en vervoer van producten en/of zaken zijn voor rekening van Service Best International.
3.5 Producten en/of zaken die door Service Best International niet op voorraad worden gehouden, kunnen te allen tijde door Service Best International ten behoeve van de klant worden besteld. De koper verplicht zich tot afname van deze speciaal voor hem bestelde producten en/of zaken. Speciaal door Service Best International bestelde producten en/of zaken worden door Service Best International na aflevering niet retour genomen.
3.6 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van het personeel van Service Best International binden deze laatste niet, voor zover ze door Service Best International niet schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
3.7 Overeenkomsten zijn eerst bindend voor partijen na schriftelijke bevestiging dan wel aanvaarding zijdens Service Best International.
3.8 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts geldig, indien deze door Service Best International zijn geaccepteerd, danwel indien deze door Service Best International schriftelijk zijn bevestigd en hiertegen binnen 3 werkdagen na verzending van de bevestiging door de klant schriftelijk geen bezwaar is gemaakt.
3.9 Service Best International is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen ter voldoening van al hetgeen de klant aan Service Best International verschuldigd is en zal zijn. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van de door Service Best International verlangde genoegzame zekerheid, is Service Best International bevoegd hetzij uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden. Met betrekking tot opschorting en ontbinding van de overeenkomst is het gestelde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4. Garantie.
4.1 Met inachtneming van hetgeen hieromtrent elders in deze algemene voorwaarden is gesteld, garandeert Service Best International de kwaliteit respectievelijk de goede werking van door derden geleverde producten en/of zaken, doch deze garantie reikt nimmer verder dan de garantie die Service Best International door zijn leveranciers wordt gegeven.
4.2 Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door Service Best International geleverde producten en/of zaken zal Service Best International de koper desgevraagd op de hoogte stellen. Door Service Best International geleverde producten en/of zaken vallende onder de fabrieksgarantie, dienen ter garantiebeoordeling franco aan Service Best International te worden verzonden. Service Best International verplicht zich tot ondersteuning van gegrond lijkende garantieaanspraken van de klant jegens de fabrikant.

Artikel 5. Aansprakelijkheid.
5.1 Service Best International is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijke of onmiddellijke geleden schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door gebruik van door Service Best International geleverde producten en/of zaken ontstaan, tenzij opzet of grove schuld van Service Best International.
5.2 Service Best International is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of waardevermindering van producten en/of zaken ontstaan tijdens verzending hiervan.
5.3 Met inachtneming van het hiervoor gestelde reikt de aansprakelijkheid van Service Best International nimmer verder dan de dekking van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
5.4 In de bedingingen in bovenstaande artikeldelen wordt de aansprakelijkheid van Service Best International uitgesloten voor zover dit niet in strijd is met dwingendrechterlijke bepalingen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
6.1 Totdat alle vorderingen die Service Best International heeft of zal verkrijgen op de klant, uit welke hoofde ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde producten en/of zaken voor rekening en risico van de klant en, hetzij verwerkt hetzij onverwerkt, uitsluitend eigendom van Service Best International.
6.2 De klant is niet bevoegd deze producten en/of zaken aan derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen.
6.3 Ingeval de klant enige verplichting uit een met Service Best gesloten overeenkomst niet nakomt, is deze laatste zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de producten en/of zaken terug te nemen, terwijl de koper verplicht is de producten en/of zaken alsdan op eerste afroep franco aan Service Best te retourneren. Ingeval Service Best beroep doet op het eigendomsvoorbehoud wordt/worden de overeenkomst(en) ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht van Service Best tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest.
6.4 De koper is verplicht Service Best terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten en/of zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.
6.5 Mocht te eniger tijd blijken dat de koper niet aan deze verplichtingen heeft voldaan, dan is deze een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het onbetaalde gedeelte van het verschuldigde.

Artikel 7. Betaling.
7.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2 Service Best behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om levering aan de klant onder rembours te doen plaatsvinden. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht alle uit voorgenoemde weigering voortvloeiende kosten aan Service Best te vergoeden.
7.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Service Best of op een door Service Best aan te wijzen rekening.
7.4 Reclames van welke aard dan ook, geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van een factuur te weigeren en/of op te schorten.
7.5 Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen de in deze voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.In dat geval zal Service Best gerechtigd zijn boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente, vermeerderd met 3%, in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
7.6 Alle kosten vallende op de inning van enig door de klant aan Service Best verschuldigd bedrag – gerechtelijk danwel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van de klant. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin Service Best zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,–. Uit het enkele feit dat Service Best zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

Artikel 8. Reclame, Opschorting en Ontbinding.
8.1 Reclames, zowel op de uitvoering van de overeenkomst als ook op facturen, kunnen slechts worden ontvangen wanneer deze schriftelijk en aangetekend zijn ingediend,
binnen 8 dagen na kennisneming van het feit waarover gereclameerd wordt of toezending van de facturen.
8.2 Retourzending door de klant, alsmede retourname met medewerking van vertegenwoordigers van Service Best, kunnen uitsluitend leiden tot ontbinding van de overeenkomst indien en voor zover Service Best zich hiermede akkoord heeft verklaard. De retourzending dient franco verzonden te worden en dient altijd vergezeld te gaan van een specificatie met vermelding van het factuurnummer waarmee de producten en/of zaken zijn gefactureerd. Service Best behoudt zich het recht voor om bij creditering van de retourgekomen producten en/of zaken 10% behandelingskosten aan de klant in rekening te brengen. Producten en/of zaken die langer dan 1 maand in het bezit van de koper zijn, worden niet voor retourname geaccepteerd. Alleen onbeschadigde producten in de originele verpakking komen in aanmerking voor retourname.
8.3 Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Service Best gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in het geval van faillissement danwel aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de koper danwel aanvraag van voorgenoemde surséance of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Service Best zal alsdan gerechtigd zijn, zonder rechterlijke tussenkomst elk deze overeenkomsten geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Service Best tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de aan Service Best verder toekomende rechten. Service Best zal gerechtigd zijn van de koper betaling te vorderen van reeds gemaakte kosten, schade en interesten, daaronder begrepen de door Service Best gederfde winst, veroorzaakt door de tekortkoming van de koper.
8.4 Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is zowel Service Best alsook de klant gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.
8.5 Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstaking, uitsluitingen, oproer zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadigingen van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, buitengewone omstandigheden zoals uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers, uitval van elektriciteit en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten controle of de zeggenschap van Service Best vallen.
8.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt opgeschort ten gevolge van overmacht, is degene in wiens opdracht of op wiens verzoek de opschorting plaatsvindt, verplicht binnen 14 dagen te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
8.7 Service Best is gerechtigd betaling te vorderen van werkzaamheden die voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht alsmede van deelleveringen die door Service Best zijn gedaan voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
8.8 Service Best heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.
8.9 Ingeval van ontbinding of opschorting der overeenkomst door Service Best ten gevolge van overmacht, zal deze niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 9. Geschillen.
9.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen, die slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met aanbiedingen of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelve en haar uitleg of uitvoering, zijn onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Service Best, zulks onverminderd de bevoegdheid van Service Best om desgewenst de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te addiëren.
9.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is overigens het Nederlands Recht toepasselijk. Niets uit deze catalogus mag worden gebruikt door derden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever!


Contactgegevens

Service Best International
De Schakel 60 
5651 GH Eindhoven

T: + 040 230 2300
E: vacatures@servicebest.com

Service Best International is in 1954 opgericht als groothandel in auto-, fiets-, motor- en truckaccessoires en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationaal opererende onderneming die duizenden klanten over de hele wereld bereikt. Een slim doordacht assortiment met ruim 10.000 artikelen wordt geleverd aan groothandels, distributeurs, retailers, detail- en vakhandel en doe-het-zelf kanaal. Al jarenlang is Service Best International marktleider in de Benelux met de ambitie om internationaal, zowel online als offline verder door te groeien als B2B specialist met een uniek one-stop-shopping concept.

Ons bedrijf is klant- en servicegericht, integer, no nonsens, collegiaal, informeel en oplossingsgericht. Om ons professionele team uit te breiden, zijn we op zoek naar jou!